Znamy tytuł 10-tej edycji DT 2019

dt

Jubileuszowa 10-ta łódzka edycja DT 2019 odbędzie się pod hasłem MIASTO, by dać obraz Łodzi jako miasta teatru poprzez:

a) wykorzystanie scenografii miasta oraz miejsc niescenicznych do działań artystycznych 
i edukacyjnych

b) uczynienie Łodzian bohaterami teatru miasta

c) integrację widzów z teatrem poprzez doświadczenia edukacyjne i głębokie przeżycia artystyczne

2. Program łódzkiej jubileuszowej 10 – tej edycji DT 2019 ma na celu manifestację sił teatralnych miasta w imię przekonania, że Łódź jest Miastem Teatru. Program ma zadanie promować projekty, które realnie przekraczają utarte schematy teatralne w zakresie:
– kształtowania i traktowania ram widowiska,
– metod pracy artystycznej/edukacyjnej,
– pozyskiwania grup odbiorczych,
– interaktywnych metod pracy z widzem i jego aktywizacji odbiorczej w teatrze,
– interpretacji przestrzeni teatralnej, w tym teatru enwironmentalnego
– wykorzystywania nowych technologii.
W tej edycji organizatorzy w szczególny sposób będą zwracać uwagę na projekty stworzone 
w partnerstwach środowiskowych i koalicjach. Są one bowiem gwarancją tworzenia nowych jakości artystycznych i edukacyjnych w wyniku wymiany specjalistycznych doświadczeń.

Nabór projektów wraz z uaktualnionym regulaminem zostanie ogłoszony 20 sierpnia i potrwa do 20 września 2018.

Więcej informacji o akcji Dotknij Teatru na stronie dotknijteatru.pl

X