Remont w Poleskim!

Szykują się duże zmiany!

Już niedługo w budynku Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ul. Krzemienieckiej 2a rozpocznie się generalny remont!
Cieszymy się niezmiernie, że willa Plihala odzyska dawną świetność, a Państwo będziecie mogli korzystać z nowych funkcji naszego Ośrodka Sztuki.

Remont zakończy się w czerwcu 2020r. O wszystkich zmianach związanych z funkcjonowaniem Ośrodka w trakcie remontu będziemy informować na bieżąco na stronie www.pos.lodz.pl.

Projekt „Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury”

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 30 września 2018 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2020 r.

Beneficjent: Miasto Łódź

Realizator: Wydział Kultury

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020

Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktury – ZIT

Cel: Poprawa stanu technicznego trzech domów kultury: głównej siedziby Poleskiego Ośrodka Sztuki, Widzewskich Domów Kultury – Domu Kultury „502” i Ośrodka Kultury „Górna”.

Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 5 213 948,38 zł

Krótki opis projektu: W ramach projektu wyremontowane zostaną trzy budynki od piwnic aż po dach, przeprowadzona zostanie termomodernizacja i obiekty zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto będzie zakupione wyposażenie (m.in. sprzęt nagłaśniający, komputerowy, oświetleniowy, meble). Modernizacje techniczne w instytucjach pozwolą na wprowadzenie nowych form zajęć do oferty tych domów kultury. Dzięki dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych możliwa będzie integracja z osobami z różnymi dysfunkcjami, nie tylko ruchowymi, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

X