Nowe funkcje łódzkich domów kultury

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 20.01.2017

Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019

Beneficjent: Miasto Łódź

Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich

Źródła dofinansowania: EFRR

Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT

Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych miasta Łodzi

Całkowita wartość projektu: 8 105 895,98 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 5 340 350,67 zł

 

Remont i przebudowa istniejących budynków w ramach zadania „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą sprzętu w podziale na 3 części w systemie zaprojektuj i wybuduj,

Informacje o przetargu -> WIĘCEJ

Krótki opis projektu:
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez nadanie nowych funkcji trzem miejskim domom kultury (Poleski Ośrodek Sztuki, Widzewskie Domy Kultury i Ośrodek Kultury „Górna”).

Projekt obejmuje szereg prac remontowych w budynkach od piwnic aż po dach, termomodernizację oraz dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie (m.in. sprzęt nagłaśniający, komputerowy, oświetlenie, meble). Modernizacje techniczne w instytucjach pozwolą na wprowadzenie nowych form zajęć do oferty instytucji.

Dzięki dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych możliwa będzie realizacja nowej funkcji – integracji ze środowiskiem z różnymi dysfunkcjami, nie tylko ruchowymi we wszystkich dziedzinach sztuki.

X