Erasmus+ Partnerstwo strategiczne. Niepotrzebne – użyteczne i estetyczne. Kreatywne podejście do recyklingu. (31.12.2019–30.08.2022)

Projekt partnerski „Niepotrzebne – użyteczne i estetyczne. Kreatywne podejście do recyklingu” wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju oraz uczenia się przez całe życie. Projekt zakłada działania włączające społecznie, propagowanie właściwego sposobu postępowania względem środowiska, zachowania równowagi przyrodniczej. Projekt poświęcony jest także wkładowi obywateli w ochronę środowiska i twórczego wykorzystania odpadów w sztuce, arteterapii oraz poprawie stanu świadomości ekologicznej osób dorosłych, w tym zagrożonych marginalizacją (niepełnosprawnych, seniorów, migrantów i uchodźców).

W skład partnerstwa wchodzi 7 organizacji:
3 organizacje z krajów, przodujących w ochronie środowiska: Austrii i Szwecji a także organizacje z Portugalii, Włoch, Chorwacji i Polski – krajów pozostających w tyle tego rankingu. Nadrzędnym celem projektu jest podnoszenie poziomu kwalifikacji kształcenia a grupę docelową stanowić będą edukatorzy, pracujący z dorosłymi, w tym z osobami zagrożonymi marginalizacją. Nasz projekt zakłada następujące cele: rozwijanie współpracy i innowacyjności edukatorów pracujących na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i aktywności twórczej osób dorosłych; podniesienie i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dorosłymi; upowszechnianie arteterapeutycznych metod pracy wśród kadry pracującej z osobami ze środowisk zagrożonych marginalizacją oraz osób pracujących na rzecz wymienionych środowisk a także zwiększenie szans rozwoju indywidualnego edukatorów uczestniczących w projekcie; poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o środowisko naturalne i związaną z tematem naturalnego środowiska odpowiedzialnością społeczną a także poszerzenie kompetencji kulturowych i rozwój kreatywności pracowników i współpracujących z organizacjami partnerskimi wolontariuszy; zwiększenie świadomości osób dorosłych, w tym osób w niekorzystnej sytuacji, w zakresie wpływu zachowań proekologicznych na środowisko naturalne, zdrowie i dobrostan. W wyniku prowadzonych przez poszczególnych partnerów szkoleń, organizacji tematycznej konferencji, zajęć warsztatowych i otwartych pokazów metod pracy, planowanymi rezultatami będą: wzrost umiejętności zawodowych edukatorów w zakresie pracy z osobami dorosłymi, w tym zagrożonymi marginalizacją oraz osobami pracującymi na rzecz tych środowisk; uzyskanie przez edukatorów nowych i udoskonalenie posiadanych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i metodycznych w zakresie pracy z grupą, niezbędnych podczas animowania zajęć edukacyjnych z użyciem metod arteterapeutycznych; zwiększenie szans rozwoju indywidualnego i podniesienie poczucia własnej wartości edukatorów uczestniczących w projekcie a także pracowników działających na rzecz środowisk osób
zagrożonych marginalizacją. Odbiorcami pośrednimi będą uczestnicy działań upowszechniających projekt na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Będą nimi zarówno edukatorzy i odbiorcy prowadzonych przez edukatorów zajęć. W projekcie będzie uczestniczyło ogółem ok. 1000 osób.

Rezultatem wizyt partnerskich będzie poznanie uwarunkowań pracy, dotyczących tej samej dziedziny w innych krajach UE i zdobycie wiedzy na temat metod pracy i ich wdrażania. W projekcie planujemy zająć się zrównoważoną konsumpcją oraz poświęcić związaną z tym zagadnieniem odrębną publikację – podręcznik zawierający program dwudniowych warsztatów „Upcycling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Celem warsztatów jest podniesienie świadomości na temat dostępnych zasobów naturalnych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz potrzeby odpowiedniego przetwarzania e-odpadów. Trwałym rezultatem projektu będzie ogólnie dostępna strona internetowa projektu, zdjęcia i opisy metod pracy na stronach organizacji partnerskich oraz podręcznik. Wyniki projektu zostaną udostępnione na platformie EPALE. W ten sposób chcielibyśmy zapewnić naszemu projektowi szczególny europejski wymiar edukacyjny w obszarze otwartych zasobów edukacyjnych.

X