„Europejskie partnerstwo na rzecz rozwoju umiejętności oraz włączenia społecznego przez kreatywność i sztukę” Erasmus+ Partnerstwo strategiczne (1.06.2021 – 31.05.2023)

„Aby Europa była w przyszłości konkurencyjna, spójna i odporna, należy teraz inwestować w ludzi: w kształcenie i szkolenie, umiejętności, kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność oraz zdrowie w Unii Europejskiej” czytamy we wniosku Komisji Europejskiej na lata 2021–2027. W odpowiedzi na ten apel postanowiliśmy stworzyć „Europejskie partnerstwo na rzecz rozwoju umiejętności oraz włączenia społecznego przez kreatywność i sztukę”.

Realizacja tego projektu przyczyni się do zniwelowania problemów grup marginalizowanych (osób z niepełnosprawnościami, seniorów, migrantów) i ich wykluczenia społecznego, ma pomóc im w podnoszeniu kluczowych kompetencji. Osoby te, czasem z problemami natury emocjonalnej lub psychologicznej, często dopiero przez różnego rodzaju formy sztuki (muzyka, plastyka, taniec, teatr).są w stanie się otworzyć. Sztuka bowiem otwiera dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Jest to szczególnie ważne w dobie pandemii, z którą boryka się aktualnie cała Europa. Pandemia poważnie utrudniła tej części społeczeństwa zarówno dostęp do kultury i sztuki, jak też i aktywny udział w jej tworzeniu. Przeciwdziałanie skutkom tych trudności jest więc teraz szczególnie ważne.

W naszym projekcie pragniemy szkolić edukatorów pracujących z grupami zagrożonymi marginalizacją, aby potrafili swoim słuchaczom wskazać drogę do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze i sztuce, a przez to poprawili swoją pozycję w społeczeństwie, w tym również na rynku pracy.

Celem projektu jest rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń edukatorów na rzecz aktywności twórczej wyżej wymienianych osób zagrożonych wykluczeniem,   a także podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z nimi; upowszechnianie arteterapeutycznych metod pracy; podniesienie kompetencji cyfrowych wśród kadry pracującej z osobami ze środowisk zagrożonych marginalizacją oraz osób pracujących na rzecz wymienionych środowisk, a także zwiększenie szans rozwoju indywidualnego edukatorów i współpracujących z organizacjami partnerskimi wolontariuszy; uzyskanie nowych i udoskonalenie posiadanych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i metodycznych niezbędnych w pracy z osobami narażonymi na wykluczenie. Wspomniane grupy będą uczestnikami prowadzonych warsztatów i pokazów metod pracy.

Odbiorcami pośrednimi będą uczestnicy działań upowszechniających projekt na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Będą nimi zarówno edukatorzy, jak również osoby, z którymi edukatorzy pracują. Współpraca międzynarodowa w znacznie większym stopniu zagwarantuje zdobycie pełniejszej i bogatszej wiedzy, pozwali też każdemu z partnerów na poznanie rozwiązań, programów i metod wartych naśladowania stosowanych w innych krajach. Ich wdrożenie wzbogaci edukację osób dorosłych i zmieni spojrzenie poszczególnych partnerów na dotychczas stosowane metody pracy.

W skład partnerstwa wchodzą organizacje wyspecjalizowane w pracy z konkretnymi grupami osób zagrożonych wykluczeniem: seniorami, osobami z niepełnosprawnościami umysłowymi, osobami niewidzącymi lub niesłyszącymi czy też imigrantami i uchodźcami z Austrii, Belgii, Szwecji i Izraela.

X