Erasmus+ Akcja KA2 Złap równowagę. Partnerstwo strategiczne na rzecz aktywizacji osób dorosłych do udziału w edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem idei slow life (01-12-2018 do 30-11-2020) 2018-1-PL01-KA204-050802

Koordynator: Poleski Ośrodek Sztuki
Partnerzy: Asociatia Solidart – Rumunia
Eu Warehouse – Belgia
Sprachendienst Konstanz – Niemcy
Universitaet Klagenfurt – Austria

Projekt „Złap równowagę” dedykowany jest badaniu odbiorcy i jego aktywności w obszarze kultury i edukacji pozaformalnej. W ramach wymiany dobrych praktyk między edukatorami i pracownikami instytucji partnerskich będziemy pracować nad metodami aktywizacji osób dorosłych do uczestniczenia w edukacji pozaformalnej.

Pomysł na opracowanie tego projektu pojawił się po wystawie Anny Marii Łuczak „Mindful Ersatz Life”, która miała miejsce w Punkcie Odbioru Sztuki w grudniu 2017 (filia Poleskiego Ośrodka Sztuki). Artystka skupiała się na powrocie do pierwotnych prostych przyjemności obcowania z materiałem naturalnym (glina) w kontraście do dzisiejszej rzeczywistości przeładowanej obecnością internetu oraz wszelkich innych bodźców nadmiernie docierających do naszych umysłów.
Wystawa zbiegła się z naszymi refleksjami (wywiady z uczestnikami lub potencjalnymi uczestnikami naszych dotychczasowych działań) dotyczącymi trudności w skupieniu się odbiorców na jednym zadaniu, ogólnym przemęczeniem, brakiem czasu. Problemy z utrzymaniem uwagi dorosłych stają się podobnym problemem jaki obserwujemy u przebodźcowanych, nadaktywnych dzieci i młodzieży. Efekt: zmęczenie, brak chęci do pozyskiwania nowej wiedzy czy umiejętności, powierzchowna, nieefektywna wielozadaniowość.

W związku z tym, zwracając również uwagę na założenia priorytetów europejskich dotyczących partycypacji osób dorosłych w edukacji pozaformalnej zdecydowaliśmy, że grupą docelową do jakiej kierujemy swoje działania będą osoby dorosłe pozostające w niekorzystnej sytuacji takiej jak brak czasu, trudności materialne, nieprzystosowanie społeczne, niskie kompetencje kluczowe, niskie kompetencje językowe (imigranci), brak przynależności do grupy społecznej, zaniżone poczucie własnej wartości.

Skoro przebodźcowanie, szybkość życia są podawanymi przez naszych odbiorców powodami dla których nie uczestniczą w kolejnych propozycjach kulturowych postanowiliśmy wykorzystać ideę slow life, odsunąć na moment nowe technologie i powrócić do elementów dawnego dziedzictwa kulturowego. W procesie twórczym postawimy więc na działania manualne, ekologię, sensorykę, dialog i storytelling, proces grupowy. Technologia informacyjna pozostanie z nami, ale jedynie jako niezbędne narzędzie rejestrujące.

W projekcie udział wezmą kraje: Polska (koordynator) Belgia, Rumunia, Niemcy i Austria.
W ramach partnerstwa przewidziano 3 spotkania szkoleniowe nastawione na pracę warsztatową i wymianę dobrej praktyki oraz 4 spotkanie projektowe w celu monitorowania przebiegu działań. Pomiędzy szkoleniami partnerzy będą wdrażać wypracowane metody na gruncie lokalnym przeprowadzając jednocześnie diagnozę wśród przedstawicieli grupy docelowej W projekcie wezmą udział uczestnicy bezpośredni (edukatorzy, osoby realizujące projekt z instytucji partnerskich) oraz uczestnicy pośredni (przedstawiciele grupy docelowej biorący udział w działaniach lokalnych).
Metodologia, która przyjęliśmy do realizacji projektu opiera się na zasadzie złotego kręgu Simona Sineka oraz czynnej obserwacji. W przypadku pracy z grupą docelową zastosujemy metodologię miękką SSM, która powstała, aby umożliwić działanie w bardziej naturalnych sytuacjach problemowych, w których ludzie postrzegają i interpretują świat na swój własny sposób i oceniają go używając norm i standardów, które nie muszą być podzielane przez innych.

Rezultatem projektu będzie więc przeprowadzenie diagnozy i pozyskanie, zaktywizowanie nowych odbiorców oraz wprowadzenie do oferty metod z obszaru slow life, a także rozwój kreatywnych narzędzi ewaluacji działań edukacyjnych i przebiegu projektu. Materialnym rezultatem projektu będzie broszura opublikowana online zawierająca wszelkie wnioski, przykłady działań i bazę do dalszej pracy nad strategią aktywizacji odbiorców oraz kodeks etyki edukatora (w celu podniesienia jakości prowadzonych działań). Naszym celem i jednocześnie długofalowym rezultatem jaki chcemy osiągnąć jest pobudzenie do dyskusji w środowisku i uwrażliwienie na problem partycypacji dorosłych w działaniach z zakresu edukacji pozaformalnej.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

X