Erasmus+ Akcja KA2 W Europie z nami czy bez nas. Losy wykluczonych i obcych. (1.12.2016 – 31.12.2017)

Projekt „W Europie, z nami czy bez nas – losy wykluczonych i obcych” podejmuje działania na rzecz różnych grup defaworyzowanych, m.in. seniorów, kobiet w trudnej sytuacji, ofiar wszelkiej przemocy, osób z deficytami edukacyjnymi, migrantów (ze szczególnym uwzględnieniem losów kobiet), przeciwstawiając się ich dyskryminacji.

Planowane jest 10 spotkań partnerskich, w tym 5 szkoleń 5-dniowych, podczas których uczestniczący w nich edukatorzy z krajów partnerskich tego projektu zdobędą wiedzę na temat trzech konkretnych metod (wywiad biograficzny narracyjny, rozmowy biograficzne, drama). Te nowo nabyte umiejętności zostaną wykorzystane do zdiagnozowania problemów i prób ich rozwiązania, zaś pierwszym krokiem w tym kierunku będzie opracowanie sylwetek osób dorosłych w różnym wieku (25+/60+) ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. W każdym kraju zostanie przeprowadzonych kilka wywiadów i rozmów biograficznych z przedstawicielami naszych grup docelowych, i ich losy zostaną zwizualizowane za pomocą technik dramy. W wywiadach poruszone będę następujące kwestie: „tubylców” zapytamy, jaka jest ich gotowość na przyjęcie „przybyszy”, jaką mają wiedzę o ruchu migracyjnym i uchodźczym, jaka jest ich świadomość polityczna i jakie mają stereotypy myślowe dotyczące tej tematyki, czy chcieliby się znaleźć w sytuacji migranta we własnym kraju. Poruszony również zostanie problem eurosieroctwa, skutku migracji rodziców, i wychowywanie dzieci przez dziadków. Z drugiej strony dowiemy się jakie były i są oczekiwania migrantów związane z nowym miejscem pobytu i czy zostały spełnione, jaki był powód emigracji, w jaki sposób dokonali wyboru swojego celu podróży i jaka jest ich znajomość jego społecznych, geograficznych i kulturalnych uwarunkowań. W Poleskim Ośrodku Sztuki, instytucji koordynującej, do działań artystycznych zostaną również włączeni członkowie działającego tam Centrum Aktywnego Seniora. Projekt skierowany jest do kadry edukacyjnej i instruktorów instytucji europejskich biorących udział w projekcie oraz do grupy słuchaczy związanych z tymi instytucjami oraz osób z grup narażonych na marginalizację.

DO POBRANIA

BROSZURA WERSJA W JĘZYKU POLSKIM PDF

BROSZURA WERSJA W JĘZYKU POLSKIM DOC

Strona projektu: https://erasmusplusakcjaka2.wixsite.com/ineurope

X