Erasmus+ Akcja KA2 Europejskie Partnerstwo na rzecz działań włączających osoby zagrożone marginalizacją (EUPIN)(1.10.2015 – 30.09.2017)

Projekt zakłada zgodność z „Europejskim programem walki z ubóstwem”, który dąży do zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej i ma na celu zwiększenie świadomości i uznanie praw podstawowych osób ubogich i wykluczonych społecznie, dając im szansę godnego życia i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Obejmuje ona zwalczanie dyskryminacji (np. osób niepełnosprawnych) oraz rozwój nowego programu na rzecz integracji migrantów i umożliwienia im pełnego wykorzystania własnego potencjału. Nadrzędnymi celami projektu są: rozwój współpracy, wymiana doświadczeń i poszerzenie kwalifikacji zawodowych edukatorów; uzyskanie nowych i udoskonalenie posiadanych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i metodycznych; upowszechnianie nowoczesnych arteterapeutycznych metod pracy wśród kadry pracującej z osobami zagrożonymi marginalizacją oraz osób pracujących w tych środowiskach.

W ramach działań i spotkań projektowych zrealizowano warsztaty i pokazy dobrych metod pracy.

Strona projektu: http://erasmusplusakcjaka2.wixsite.com/eupin

X