Erasmus+ Akcja KA2 – Bądź na czasie – Partnerstwo Strategiczne na rzecz Osób Wykluczonych Cyfrowo (1.10.2017 – 31.03.2020) 2017-1-PL01-KA204-038536

Projekt jest odpowiedzią na zalecenia strategii „Europa 2020”, która jako jeden z 5 głównych celów wyznaczyła włączenie i integrację społeczną. Działania projektowe mają służyć zapobieganiu i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wspierać włączanie osób starszych oraz osób z deficytami edukacyjnymi w aktywność prospołeczną i samopomocową, bowiem wiek i wykształcenie to zasadnicze czynniki sprzyjające marginalizacji.

Nadrzędnym celem projektu jest zniwelowanie tych negatywnych zjawisk, przygotowanie i włączenie seniorów i osób o niskich kwalifikacjach w aktywność edukacyjną, pokazanie korzyści, jakie przynosi większe zaangażowanie w działania na rzecz swojego i młodszych pokoleń w społecznościach lokalnych oraz prawidłowego funkcjonowania w wymiarze obywatelskim. W wyniku realizacji naszego projektu te osoby zyskają nowe umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych ale także współpracy w grupie, dzieleniu się wiedzą, ekspresji artystycznej. Staną się też bardziej aktywni na wielu płaszczyznach a w szczególności w działaniu jako wolontariusze kompetencji – lokalni liderzy edukacji cyfrowej.

W projekcie wezmą zarówno udział Uniwersytety ludowe ze Szwecji, Niemiec, Austrii które są prekursorami kształcenia dorosłych i ich oferta cieszy się niezmiennym powodzeniem w nieformalnym kształceniu i dokształcaniu osób, które znalazły się poza formalnym systemem edukacji i muszą uzupełnić swoje wykształcenia jak również u tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowane poza wykonywaniem swojego zawodu oraz organizacje z Polski, Słowacji, Bułgarii, które dopiero od kilkunastu lat profilują się w nieformalnym kształceniu.

Lizbońskie impresje z perspektywy tramwaju 28.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

X