Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, iż Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi przetwarza dane osobowe uczestników organizowanych przez siebie wydarzeń, w szczególności warsztatów oraz innych form działań statutowych – w których uczestnictwo wymaga uprzedniego zarejestrowania się, dokonania zgłoszenia, lub zawarcia umowy. W związku z powyższym informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Poleski Ośrodek Sztuki z siedzibą w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2a, 94-030 Łódź.
  2. Inspektorem ochrony danych w Poleskim Ośrodku Sztuki jest Konrad Cimachowicz e-mail cimachowicz@interia.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: przedstawienia oferty programowej Poleskiego Ośrodka Sztuki i jej realizacji, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług kulturalnych, a także w celach marketingowych związanych z realizacją zadań statutowych Poleskiego Ośrodka Sztuki; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a), b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy administratora, współorganizatorzy wydarzeń kulturalnych oraz podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np., dostawcy usług IT lub księgowych, kancelaria prawna.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarta z umowa, albo obowiązek prawny ciążący na Administratorze – do czasu upływu terminów wynikających z przepisów szczególnych regulujących ciążące na Administratorze obowiązki.
  8. Osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  9. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże przetwarzanie danych osobowych przez administratora w minimalnym zakresie określonym przez niego w treści umowy, regulaminu, ogłoszeniu o naborze lub innym dokumencie, jest niezbędne do tego, aby Poleski Ośrodek Sztuki mógł w należyty sposób zrealizować wskazane wyżej usługi kulturalne.
X