Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi.
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 30.06.2018
Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomomodernizacja budynków – ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi
Całkowita wartość projektu: 2 626 194,49zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 780 129,40zł
Krótki opis projektu: W wyniku realizacji projektu budynek siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” zostanie poddany termomodernizacji, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię. W ramach prac przewidziano m.in.:
– ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz i od zewnątrz
– wymianę drzwi, okien
– ocieplenie stropodachu, dachu,
– modernizację systemu ciepłej wody, systemu grzewczego
– modernizację istniejącej i wykonanie nowej wentylacji mechanicznej

X